Jak na odstupnéO odstupném už pravděpodobně většina nás slyšela, a proto jsme si dovolili o něm připravit pár informací. Odstupné nám upravuje ZP v § 67 a § 68. V těchto ustanoveních se dočteme, kdy nám vzniká nárok na odstupné, v jaké výši, kdy je splatné a případně, kdy musíme odstupné vrátit. Odstupné by mělo zaměstnanci plnit funkci jakési ochrany v případech, když si zaměstnanec sám nezaviní jeho ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele – to znamená, že on sám nemůže za to, že pracovní poměr skončil tím, že by byl jeho pracovní výkon nedostatečný, nebo že by se dopustil nějakého porušení povinností. Odstupné má ve většině případů podobu jednorázového peněžitého plnění. Rozlišujeme zákonné odstupné, které vychází ze zákona a smluvní odstupné, které si zaměstnanec se zaměstnavatelem sjednávají ve smlouvě.


Co se týká zákonného odstupného, náleží zaměstnanci vždy, pokud jsou naplněny zákonné podmínky. Důvody pro zákonné odstupné jsou:


 • Z důvodu organizačních změn dle § 52 písm. a), b) a c).

 • Z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání, nebo při dosažení nejvyšší expozice dle § 52 písm. d).

 • Podstatné zhoršení pracovních podmínek při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů § 339a.


V těchto případech tedy jde o důvody, které stojí na straně zaměstnavatele a zaměstnanec se nijak o výpověď „nezasloužil“, tím pádem mu náleží nárok na odstupné v zákonné výši.


Výjimkou je případ, kdy dochází ze strany zaměstnance k podání výpovědi pro podstatné zhoršení pracovněprávních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Zaměstnanec se však takového odstupného musí domáhat soudně, když nárok na odstupné vzniká teprve ve chvíli, pokud soud rozhodne, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů.


Pokud budeme mluvit o tzv. smluvním odstupném, jedná se o odstupné, které v ZP nenajdeme. Zaměstnavatel se k jeho zaplacení zaměstnanci může zavázat:


 • V individuální pracovní smlouvě,

 • v kolektivní smlouvě,

 • v rámci vnitřního předpisu,

 • v dohodě o skončení pracovního poměru.


Na toto odstupné nemá zaměstnanec nárok ze zákona, ale tím, že bylo smluvně ujednáno, vzniká na něj zaměstnanci nárok a při nevyplacení takového odstupného zaměstnavatelem, se ho může domáhat žalobou u soudu stejně tak, jako u odstupného, které mu přísluší ze zákona.


Co se týče výše odstupného, ta je závislá na délce pracovního poměru a důvodu výpovědi. Pokud byl zaměstnanci ukončen pracovní poměr výpovědí de ustanovení § 52 písm. a), b) nebo c), nebo dohodou z týchž důvodů, má nárok na odstupné v takovéto výši:


 • Jednonásobek průměrného výdělku, pokud jeho pracovní poměr trval méně než jeden rok.

 • Dvojnásobek průměrného výdělku, pokud jeho pracovní poměr trval déle jak jeden rok a méně než dva roky.

 • Trojnásobek průměrného výdělku, pokud jeho pracovní poměr trval déle jak dva roky.

 • Součtu trojnásobku průměrného výdělku dle částek § 67, pokud k výpovědi dochází, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup dle § 86 odst. 4.


Byla-li zaměstnanci dána výpověď podle ustanovení § 52 písm. d) nebo byl-li jeho pracovní poměr ukončen z týchž důvodů dohodou, náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku.


Výše odstupného v případech uvedených v ustanoveních § 52 písm. a), b) a c) závisí tedy pouze na délce pracovního poměru. Je to nejspíše dané proto, aby bylo rovné postavení všech zaměstnanců bez rozdílu a nemohlo dojít k nějaké diskriminaci, přičemž délka trvání pracovního poměru nejspíše vyjadřuje míru zásluhovosti zaměstnance. Na rozdíl od odstupného z důvodu výpovědi podle § 52 písm. d), která plní svým způsobem sankční charakter za poškození zdraví zaměstnance


Zdroj: Oskar Borhy

KONTAKTY

Drafter Company s.r.o.

IČ: 01781014

Veleslavínská 48/39

Praha 6, PSČ 162 00

​​

+ 420 773 319 207

info@drafter.cz

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

© 2021 Drafter Company s.r.o.